Seznamte se s nejčastěji používanými výrazy – GNNS systémy

Digitální model (design) terénu

 • Je matematicky definovaná vrstva bodů a křivek, které jsou určeny třemi souřadnicemi (X,Y,Z). Tyto body jsou pospojovány trojúhelníkovou sítí, díky které lze určit polohu a výšku na ploše i v prostoru mezi body.
  Obvykle lze digitální model vytvořit ze seznamu souřadnic příčných řezů získaných od geodeta nebo projektanta stavby. Pokud není možné získat tento seznam, je třeba nadefinovat design pomocí parametrů: souřadnic, délek, poloměrů křivosti a dalších.

GPS

 • Zkratka pro Globální polohový systém – Americký systém družic a pozemních center, díky kterým lze určit polohu a čas kdykoliv a kdekoliv na zeměkouli.

GLONASS

 • Zkratka ruské obdoby amerického systému pro určení polohy.

GNSS

 • Označení kombinace systému GPS a GLONASS.

Vytyčovací síť stavby

 • Je soubor kontrolních (pevných) bodů, které mají přesně určené souřadnice (X,Y,Z) a jsou v terénu stabilizovány pomocí pilířů nebo měřických mezníků. Z těchto bodů lze vytyčovat pozice nebo přenášet výšky.

S-JTSK

 • Je název pro Státní souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, který slouží např. k evidenci majetku - jsou v něm určeny hranice pozemků v ČR. Také se ale používá pro naprostou většinu státních projektů silničního a železničního stavitelství. Tento sytém je ortogonální – pravoúhlý.

JTSK souřadnice bodu

 • Je číselné vyjádření polohy místa ve státním souřadnicovém systému v metrech např.:
  X= 1079548,233m = Západ = West
  Y= 690354,745m = Jih = South
  Z= 475,565m

WGS 84

 • Je světový souřadnicový systém ve kterém se určuje a měří poloha satelitů GPS a GLONASS. Tento systém je polární, souřadnice jsou tedy určeny úhlově.

WGS84 souřadnice bodu

 • Je číselné vyjádření polohy místa ve světovém  systému WGS84 např.:

 • Zeměpisná šířka = 49,49257254 °
  Zeměpisná délka = 15,12455391 °
  Výška = 521,263m

Nadmořská výška (souřadnice Z)

 • Je svislá vzdálenost daného místa na zemi od hladiny daného moře. Udává se v metrech nad mořem a v České republice se používá střední hladina Baltského moře (po vyrovnání) zkratka Bpv

Výška antény/cíle/tyčky

 • Je svislá nebo šikmá délka měřená od výrobcem určeného místa na cílovém zařízení (anténě, optickém hranolu) ke špičce tyčky. POZN.: Tato vzdálenost je velmi důležitá, neboť má přímý vliv na přesnost prací.

Kalibrační klíč stavby

 • Je soubor v daném formátu Trimble, který určuje vztah souřadnicového systému WGS84 a státního souřadnicového systému S-JTSK. Tento soubor můžete obvykle získat od geodetů nebo vedení stavby. Pokud to nebude možné, lze jej zaměřit v programu SCS900 na bodech vytyčovací sítě stavby.

Kontroler

 • Je polní počítač, který slouží ke sběru měřených dat, vytyčování a jiné kontrolní práce na stavbě. Kromě toho je možné jej využít pro výpočty přímo v terénu, jako je např.: výpočet kubatur, délek, ploch a umístění bodů k vytyčení, reportní zprávy atd.

Synchronizace

 • Je proces, při kterém se porovnají soubory uložené v kancelářském počítači a polním kontroleru. Automaticky je zjištěna jejich verze a datum poslední změny. Na základě předem definovaného nastavení pak dojde k přehrání souborů tak, že jsou na obou místech stejná a aktuální data. 

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ